STATUT

Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U.z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Grażynę Nowak i Patrycję Nowak, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Robert Kulesza, w kancelarii notarialnej w 33-100 Tarnów, ul. Ochronek 6/3, w dniu 30. sierpnia 2013 roku.

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Isep, gmina Wojnicz.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1. Fundacja może używać pieczątek z napisem o treści: Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”.
2. Dopuszcza się stosowania nazwy skróconej: Fundacja „i Kropka”.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.


CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.
2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.
3. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.
5. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
6. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
7. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności teatralnej pod nazwą: Teatr „i Kropka” w zakresie przygotowania i prezentacji spektakli, widowisk teatralnych, warsztatów, projektów edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz różnorodnych grup społecznych.

2. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju i za granicą.

3. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki, plastyki, tańca, literatury, scenopisarstwa, innych.

4. Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych.

5. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, targów sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.

6. Organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na rzecz promocji kultury, twórców, twórczości i edukacji artystycznej.

7. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji.

8. Prowadzenie portalu, strony internetowej.

9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów.

10. Podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych w dziedzinie kultury i sztuki wspomagających inicjatywy lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych.

11. Animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji.

12. Organizowanie i wspomaganie przedszkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.

13. Tworzenie i realizowanie oferty artystycznych programów profilaktycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie.

14. Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia.

15. Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji estetycznej przy wykorzystaniu nowych technologii.

16. Współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu kompetencji społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

17. Inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności na rzecz edukacji kulturalnej.

18. Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i konfrontacjach oraz organizowanie wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej.

19. Organizowanie wymiany kulturalnej, twórczych prezentacji, warsztatów, festiwali, konfrontacji, wystaw oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form prezentacji artystycznej i kulturalnej w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

20. Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej społeczności lokalnych oddalonych od centrów kultury.

21. Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

22. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych, w tym do funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

23. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów statutowych Fundacji.

24. Współpracę z wszelkimi osobami, twórcami, artystami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami, a w szczególności z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7

1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
3.Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i trwa do 31.12.2013 roku.

§8

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,
b) zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
c) majątku Fundacji,
d) instrumentów finansowych, w tym odsetek od lokat, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, innych dostępnych na rynku kapitałowym,
e) sprzedaży imprez i biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,
f) innych źródeł.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§9

Rozporządzanie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić, gdy uzasadnia je cel Fundacji lub gdy dalsze dysponowanie tymi składnikami przyniosłoby straty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

§10

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.
WŁADZE FUNDACJI

§11

Władzami fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§12

1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, kontrolnym i opiniującym, stanowiącym w sprawach przewidzianych w statucie.
2. Rada liczy od 2 do 5 osób.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.    Rada Fundacji wybiera ze swojego grona na czas nieoznaczony Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6.    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) pełnią swoje funkcje w Radzie społecznie,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnioną funkcją.
8. W przypadku zawierania umów między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady.
9.    Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.


§13

1. Fundator nie wykonujący funkcji w Zarządzie oraz nie świadczący usług / pracy na rzecz Fundacji może być członkiem Rady i nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych jej członków.
2. Odwołanie Rady Fundacji lub członka Rady może nastąpić w wyniku decyzji Fundatorów lub uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji w przypadku popełnienia przestępstwa umyślnego i skazania wyrokiem prawomocnym członka Rady.

§14

Członkostwo w Radzie ustaje:
a) z chwilą śmierci jej członka,
b) z dniem orzeczenia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo z winy umyślnej, o czym członek Rady jest zobowiązany powiadomić Zarząd,
c) w przypadku rezygnacji członka Rady, zgłoszonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.

§15

1. Rada zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady Fundacji.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczą Członkowie Zarządu Fundacji oraz Fundatorzy z głosem doradczym.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków , przy czym możliwe jest podejmowanie decyzji drogą korespondencyjną. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

§16

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) Nadzór nad działalnością Fundacji i ocena pracy Zarządu.
b) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
c). Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
d). Ustalanie wytycznych działania Zarządu, dotyczących kierunków działania Fundacji.
e). Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
f). Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o likwidacji Fundacji.

§17

Każdy członek Rady ma prawo wglądu w dokumenty udostępnione przez Zarząd Fundacji.

§18

1. Zarząd Fundacji liczy od 2 do 6 osób, łącznie z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.
3. W skład Zarządu Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Fundatorzy pełnią funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu i nie mogą być pozbawieni funkcji w Zarządzie w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji.
5. Kolejny skład Zarządu oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
6. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.
7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i jest uprawniony do załatwiania wszystkich spraw nie zastrzeżonych przez statut dla Rady Fundacji.
9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
10. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie; mogą także zawiesić go w wykonywaniu przez niego tej funkcji. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, jeśli członek Zarządu był zatrudniony w Fundacji.
11. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

§19

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a). Realizowanie zadań statutowych Fundacji.
b). Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
c). Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
d). Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.
e). Zarządzanie majątkiem Fundacji.
f). Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
g). Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
h). Odpowiadanie za wyniki finansowo - gospodarcze i społeczne Fundacji.
i). Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i przedkładanie propozycji zmian Radzie Fundacji.
j). Uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
k). Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.
l). Ustalenie liczby stałych pracowników.
ł). Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

§20

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

a). Kierowanie pracami Zarządu i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
b). Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych.
c). Opracowywanie projektu porządku obrad Zarządu.
d).Przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu.
e).Przygotowanie wniosków Zarządu pod obrady Rady Fundacji.
f).Składanie sprawozdań z wykonania uchwał Zarządu,
g).Ogłoszenie budżetu i sprawozdania z jego wykonania,
h).Nawiązywanie stosunków pracy z ewentualnymi pracownikami Fundacji oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzeń.
i) Prowadzenie i organizowanie bieżącej pracy Fundacji.

§21

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zarządu lub Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.

§22

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

§23

Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu uprawnieni są: Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Wiceprezes.

§24

1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę.
2. Wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Prezes.
3. Umowy o pracę lub zlecenie z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba upoważniona przez Radę Fundacji.
4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

§25

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

a). Śmierci.
b). Złożenia rezygnacji i dostarczenia rezygnacji do siedziby Fundacji za potwierdzeniem.
c). Odwołania z funkcji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26

1. Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i przedkłada Radzie Fundacji do akceptacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów Fundacji.

§27

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§28

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.
4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.
5. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Fundatorów. W przypadku braku Zarządu decyzję podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

§29

Zarząd Fundacji może ustanowić odznaki, medale honorowe, przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom, organizacjom społecznym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§30

W przypadku śmierci Fundatora w prawa Jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu aktem woli lub (gdy nie wyznaczył on takiej osoby) spadkobierca, a w razie wielu spadkobierców ten spośród nich, którego wybierze Rada Fundacji.

§31

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy fundatorów:

Grażyna Nowak

Patrycja Nowak

30.sierpnia 2013 roku

 

 

Wspierają nas: azoty mecenas   azoty mecenas azoty mecenas azoty mecenas